VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnosť:
Obchodné meno: Emília Pazderáková – Cykas
Sídlo podnikania: Aténska 14, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
Prevádzka: Belehradská 20 (Coop Jednota), 04013 Košice
IČO: 41847351
IČ DPH: SK1042865428
DIČ: 1042865428

Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu v Košiciach, Komenského 52, 041 26 Košice, číslo živnostenského registra: 820-57368 Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia Vrátna 3, 040 01 Košice.

Kupujúci má možnosť objednávať na týchto internetových stránkach 24 hodín denne, telefonicky je možné objednať kytice každý deň od 8:00 do 20:00 hodín. Kvety a darčekové predmety doručujeme
každý deň od 9:00 do 20:00 hodín. V prípade potreby doručenia v inom čase je to možné po telefonickom dohovore.

Tovar si môžete vyzdvihnúť osobne na predajni Kvetinárstva Cykas, Belehradská 20, Košice 04013.

CENNÍK PRODUKTOV
Všetky ceny uvedené na týchto stránkach sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny
uvedené vrátane DPH.

KAŽDÁ OBJEDNÁVKA JE PRIJATÁ V MOMENTE
keď obdržíme platbu na náš účet
obdržíme potvrdenie o platbe prevodom na našu emailovú adresu info@kvetinarstvocykas.sk

ZA NESKORÉ DORUČENIE ZÁSIELKY NERUČÍME V TÝCHTO PRÍPADOCH
ak sú neúplné informácie o doručenie zásielky najmä kontakt a adresa na doručenie.
V prípade, že nezastihneme obdarovaného, alebo objednávajúceho na uvedenej adrese a v objednávke
nebude vyplnený telefónny kontakt na kupujúceho či obdarovaného.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Odporúčame, zrezať stonky kvetov každý deň vrátane výmeny vody.
V niektorých prípadoch sa môže stať, že objednané kvety sa budú mierne líšiť od produktov na našich
internetových stránkach.

Náhrada je vykonávaná tovarom rovnakého, alebo podobného vzhľadu, druhu
v množstve a v rovnakej alebo vyššej cene. V prípade náhrady tovar vo väčšom meradle budeme pred dodaním zásielky informovať kupujúceho. Ak zo zmenou kupujúci nebude súhlasiť, peniaze mu vrátime.

U objednávok nie je možné zaplatiť zásielku v hotovosti pri prevzatí od kuriéra. Fotografie darčekových predmetov ako sú plyšové hračky, fľaše vína atď sú orientačné, môžu byť
nahradené rovnakým druhom tovaru podobného vzhľadu v rovnakej cenovej relácii.

V prípade že potrebujete doručiť kyticu v rovnaký deň kedy vytvárate objednávku musí byť objednávka
potvrdená najneskôr do 17:00 hod.

V prípade, že nebude adresát zastihnutý na uvedenej adrese a nebude možné ho kontaktovať telefonicky (objednávateľ neuvedie do objednávky tel kontakt na príjemcu), pokúsime sa kontaktovať
objednávateľa. V prípade, že sa nám to nepodarí, bude zásielka odvezená späť na pobočku.

Objednávateľ bude informovaný o adrese uloženej zásielky, kde si ju bude môcť vyzdvihnúť alebo si zaplatiť ďalšie
dopravné na miesto určenia.

Potravinové koše a jedlé kytice musia byť objednané minimálne dva pracovné dni pred dátumom dodania.

Telefonická linka je aktívna každý deň od 8:00 hod. do 20:00 hod.

Podmienka 18 rokov pri objednávky alkoholických nápojov.
Konzumácia alkoholických nápojov a naše alkoholické nápoje sú určené výhradne osobám starším ako 18 rokov. Návštevník, ktorý nedosiahol 18 rokov je oprávnený nakupovať iba položky ktoré neobsahujú alkohol.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod s výnimkou situácie
súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a
adresy dodania).

Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej
republiky, najmä so zákonom č 101/2000 Z. z., O ochrane osobných údajov, v platnom znení.

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely
splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s
týmto spracovaním.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

REKLAMÁCIE
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka.
V súlade s občianskym zákonníkom , v znení neskorších predpisov , má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru pri uzatvorení kúpnej zmluvy na diaľku.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné doručiť osobne, alebo písomne na našu prevádzku.

Pre rýchlejšie riešenie odporúčame využiť emailovú adresu info@kvetinarstvocykas.sk alebo poštou na
adresu: Emília Pazderáková, Aténska 14, Košice 04013
Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy na poskytovanie služieb :
ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý
podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

Ak odstúpenie od kúpnej zmluvy spĺňa podmienky stanovené uvedeným zákonom , je príslušná platba zaslaná kupujúcemu v zákonom stanovených lehotách prevodom na bankový účet, alebo zaslaná poštovou poukážkou na adresu trvalého bydliska kupujúceho.

Potrebné informácie k zaslaniu platby kupujúci preukáže predajcovi písomne, lehota na zaslanie platby začína plynúť dňom doručenia týchto informácií, alebo dňom splnenia podmienok pre vrátenie tovaru.

V prípade nesplnenia podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy stanovených uvedeným zákonom, je tovar uskladnený v priestoroch predajcu.

Kupujúci si tovar môže vyzdvihnúť osobne alebo pomocou
zmluvného prepravcu alebo ho predajca kupujúcemu zašle pomocou zmluvného prepravcu, ak spotrebiteľ vopred uhradí náklady spojené s prepravou a balením tovaru.

Pokiaľ nebude tovar vyzdvihnutý do 5 kalendárnych dní od uskladnenia, môžu byť kupujúcemu účtované náklady na
uskladnenie.

V prípade , že náklady na uskladnenie prekročia cenu tovaru , môže byť tovar predaný za účelom ich úhrady.

Kupujúci môže ešte neexpedovanou objednávku stornovať telefonicky alebo emailom minimálne 15 hodin pred doručením.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho , právo na zmenu ceny.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch :

výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávateľa tovaru , alebo nie je momentálne tovar skladom.

V týchto prípadoch bude kupujúci bezodkladne kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

Pokiaľ kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny , bude mu táto čiastka prevedená späť na
jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.
Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu
potvrdenia objednávky.

Ak je platná cena totožná alebo nižšia ako na objednávke , nie je spätne kupujúcemu potvrdená a tovar je mu dodaný za platnú cenu v okamihu prijatia objednávky.

Pokiaľ je
cena vyššia ako cena uvedená na objednávke , predávajúci neodkladne o tejto skutočnosti informuje
kupujúceho, ktorý môže novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť .
Prípadné reklamácie vybavujeme v súlade s ” Reklamačným poriadkom ” internetového obchodu
www.kvetinarstvocykas.sk a právnym poriadkom platným v SR .

V prípade , že tovar pri prevzatí
kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou ( ďalej len ” rozpor s kúpnou zmluvou ” ) , má kupujúci právo
na to , aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej
zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci , alebo jej opravou ; nie je takýto postup
možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám
spôsobil.

Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia
veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa
nepreukáže opak.

Pokiaľ dôjde k poskytnutiu primeranej zľavy alebo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, je príslušná platba zaslaná kupujúcemu v zákonom stanovených lehotách prevodom na bankový účet, alebo
zaslaná poštovou poukážkou na adresu trvalého bydliska kupujúceho.

Potrebné informácie k zaslaniu platby kupujúci preukáže predajcovi písomne, lehota na zaslanie platby začína plynúť dňom doručenia týchto informácií, alebo dňom splnenia podmienok pre vrátenie tovaru.

Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru ( vrátane prepravného či poštovného ) uvedenú v katalógu internetovej predajne www.kvetinarstvocykas.sk , ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Odoslanou objednávkou ( návrhom kúpnej zmluvy ) je kupujúci neodvolateľne viazaný. V situáciách , ktoré
neupravujú tieto obchodné podmienky sa vzťah kupujúceho a predávajúceho riadi platnými právnymi úpravami, predovšetkým Obchodným a Občianskym zákonníkom.

Objednávky na osobný odber , ktoré nebudú vyzdvihnuté do 4 dní budú stornované.

CENNÍK DOPRAVY
V prípade že bude zvolené doručenie kytice o 9:00 alebo 9:30 hodín, je u tohto doručenia počítaná doprava ako doručenie do 1 hodiny.
Všetky naše možnosti dopravy sú doručované naším osobným kuriérom.

Ceník dopravy:

Doručenie je stále na základe času udaného v objednávkovom procese. Prípadne po telefonickom dohovore a úprave času objednávky.

Extra doprava:

doručenie do 1 hodiny: 8,99- Euro
sobota, nedeľa: 8,99-Euro
sviatky: 12,99- Euro

 

Možnosti platby:

a) doručenie na dobierku (Zdarma)

b) klasický bankový prevod (Zdarma)

c) platba kartou – Visa a MasterCard (Zdarma)

d) Platba pomocou platobných tlačidiel (Zdarma)

Náležitosti vrátenia tovaru

V prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba uvedená v článku 1 bod 1.3 c) má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní od doručenia tovaru. (neplatí pre živé a rezané kvety)

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Aténska 14, 04 013 Košice, alebo e-mailom na adrese info@kvetinarstvocykas.sk.

5.3. Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoškodený, kompletný, nepoužívaný a podľa možnosti v originálnom obale.

5.4. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

5.5. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní, odo dňa, kedy bolo predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Vrátenie platby sa uskutoční rovnakým spôsobom ako použil kupujúci pri platbe predávajúcemu, a to po doručení tovaru na adresu Aténska 14, 04 013 Košice.

Nákupný košík

Žiadne produkty v košíku.

Cookies

Používame cookies, aby sme zabezpečili pre Vás čo najvyšší komfort pri prezeraní webových stránok.