REKLAMÁCIE

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka.

V súlade s občianskym zákonníkom , v znení neskorších predpisov , má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru pri uzatvorení kúpnej zmluvy na diaľku . Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné doručiť osobne, alebo písomne na našu prevádzku . Pre rýchlejšie riešenie odporúčame využiť emailovú adresu info@kvetinarstvocykas.sk alebo poštou na adresu : Emília Pazderáková, Aténska 14, Košice 04013

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy na poskytovanie služieb :

ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia , na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar , ktorý podlieha rýchlej skaze , opotrebovaniu alebo zastaraniu.

Ak odstúpenie od kúpnej zmluvy spĺňa podmienky stanovené uvedeným zákonom , je príslušná platba zaslaná kupujúcemu v zákonom stanovených lehotách prevodom na bankový účet, alebo zaslaná poštovou poukážkou na adresu trvalého bydliska kupujúceho . Potrebné informácie k zaslaniu platby kupujúci preukáže predajcovi písomne , lehota na zaslanie platby začína plynúť dňom doručenia týchto informácií, alebo dňom splnenia podmienok pre vrátenie tovaru .

V prípade nesplnenia podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy stanovených uvedeným zákonom , je tovar uskladnený v priestoroch predajcu . Kupujúci si tovar môže vyzdvihnúť osobne alebo pomocou zmluvného prepravcu alebo ho predajca kupujúcemu zašle pomocou zmluvného prepravcu , ak

spotrebiteľ vopred uhradí náklady spojené s prepravou a balením tovaru . Pokiaľ nebude tovar vyzdvihnutý do 5 kalendárnych dní od uskladnenia , môžu byť kupujúcemu účtované náklady na uskladnenie . V prípade , že náklady na uskladnenie prekročia cenu tovaru , môže byť tovar predaný za účelom ich úhrady .

Kupujúci môže ešte neexpedovanou objednávku stornovať telefonicky alebo emailom minimálne 15 hodin pred doručením.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho , právo na zmenu ceny.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch :
výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávateľa tovaru , alebo nie je momentálne tovar skladom .

V týchto prípadoch bude kupujúci bezodkladne kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup . Pokiaľ kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny , bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne .

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien . Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky . Ak je platná cena totožná alebo nižšia ako na objednávke , nie je spätne kupujúcemu potvrdená a tovar je mu dodaný za platnú cenu v okamihu prijatia objednávky . Pokiaľ je cena vyššia ako cena uvedená na objednávke , predávajúci neodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho , ktorý môže novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť .

Prípadné reklamácie vybavujeme v súlade s ” Reklamačným poriadkom ” internetového obchodu www.kvetio a právnym poriadkom platným v SR . V prípade , že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou ( ďalej len ” rozpor s kúpnou zmluvou ” ) , má kupujúci právo na to , aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci , alebo jej opravou ; nie je takýto postup možný , môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť . To neplatí , ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil . Rozpor s kúpnou zmluvou , ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí , ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak . Pokiaľ dôjde k poskytnutiu primeranej zľavy alebo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy , je príslušná platba zaslaná kupujúcemu v zákonom stanovených lehotách prevodom na bankový účet, alebo zaslaná poštovou poukážkou na adresu trvalého bydliska kupujúceho . Potrebné informácie k zaslaniu platby kupujúci preukáže predajcovi písomne , lehota na zaslanie platby začína plynúť dňom doručenia týchto informácií, alebo dňom splnenia podmienok pre vrátenie tovaru .

Nákupný košík

Žiadne produkty v košíku.

Cookies

Používame cookies, aby sme zabezpečili pre Vás čo najvyšší komfort pri prezeraní webových stránok.